Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

NGÀY ẤY...NAY CÒN ĐÂU !

Thể theo "yêu cầu" của các chị iêu quý (QX- CSM) và các cháu thân iêu (M-AN) mà  mình tìm  mãi chẳng có cái hình nào "nhìn" được! sang nhà chị Nam Cua thấy chị í có cái hình ava hơi bị "ấn tượng" về nhà mình "tối kiến"  đưa cái hình này ra để chị QX- CSM hai cháu M- AN xem tạm vậy! (hình của năm 1980- TG bên phải)